LICENČNÍ SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SOFTWARU IKLIENT

Společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov, IČO: 27337871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 24988, Vám tímto předkládá návrh na uzavření licenční smlouvy o užívání softwaru iKlient, jejíž nedílnou součástí jsou následující podmínky.

Licenční smlouva o užívání softwaru iKlient je uzavřena v okamžiku, kdy prostřednictvím internetové stránky https://www.iklient.cz/, nebo prostřednictvím mobilní aplikace iKlient vyjádříte souhlas s těmito podmínkami. Přijetí navržených podmínek s jakýmkoli dodatkem či odchylkou je vyloučeno.

Licenční smlouva nabývá účinnosti vytvořením Vašeho účtu pro přístup do softwaru iKlient ve smyslu čl. 4.1 níže.

 1. DEFINICE
  Aplikace iKlient“ znamená softwarová aplikace iKlient podrobněji vymezená v čl. 3.1 této Smlouvy.
  Banka“ znamená J&T Leasingová společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČO: 28427980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14450.
  Google“ znamená společnost Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Internetová stránka“ znamená internetová stránka Poskytovatele https://www.iklient.cz/, z níž je Software přístupný
  Mobilní aplikace“ znamená mobilní aplikace iKlient podrobněji vymezená v čl. 3.1 této Smlouvy;
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
  Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Pacient“ nebo „Vy“ znamená osoba uzavírající Smlouvu s Poskytovatelem, která je oprávněna k užívání Softwaru.
  Poskytovatel“ znamená společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov, IČO: 27337871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 24988.
  Smlouva“ znamená tato licenční smlouva o užívání softwaru iKlient uzavřená mezi Poskytovatelem a Pacientem.
  Smluvní strany“ znamená Poskytovatel a Pacient.
  Software“ znamená Aplikace iKlient a Mobilní aplikace.
  Účet“ znamená individuální účet Pacienta pro přístup do Softwaru, podrobněji vymezený v čl. 4.1 této Smlouvy.
 2. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje bezplatně Vám umožnit užívání Softwaru za podmínek uvedených v této Smlouvě.
  2. Užívání Softwaru je Vám umožněno v režimu software jako služba. Užívání Softwaru je tedy možné pouze prostřednictvím Internetové stránky a Vašeho Účtu, případně prostřednictvím Mobilní aplikace a Vašeho účtu, přičemž Software (vyjma samotného software Mobilní aplikace) a data jsou umístěné v datovém centru zajištěném Poskytovatelem (cloud). Vyjma dat nezbytných k úplné funkčnosti Mobilní aplikace ukládaných do Vašeho zařízení nesmí být Software ani přechodně uložen či instalován do Vašeho vlastního počítače či jiného zařízení a nesmí s ním být jinak volně zacházeno.
 3. SOFTWARE
  1. Aplikace iKlient je softwarovou aplikací přístupnou z Internetové stránky a/nebo Mobilní aplikace, která umožňuje pacientům komunikovat s lékaři, s jejichž informačním systémem pacient v rámci aplikace spojí (spáruje) svůj Účet, zejména sdílet s lékaři, informace, novinky, léčebné plány a další důležité informace spojené s poskytovanou péčí ze strany lékařů. Díky Aplikaci iKlient mají pacienti přehled zejména o navštěvovaných zdravotnických zařízeních, lékařích, objednávkách zdravotních služeb, termínech prohlídek, smlouvách uzavřených v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších dokumentech v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Aplikace iKlient umožňuje, aby lékaři s jejichž informačním systémem pacient spároval svůj Účet jednoduše informovali pacienty o novinkách, například o ordinačních hodinách, dovolené apod. Aplikace iKlient umožňuje též propojení dvou nebo více Účtů, pokud s tím oba uživatelé souhlasí. Aplikace iKlient dále umožňuje pacientům zajištění financování jednotlivých úkonů lékařské péče prostřednictvím spotřebitelského úvěru poskytovaného Bankou. O poskytnutí úvěru mohou pacienti požádat přímo elektronicky prostřednictvím Aplikace iKlient. Podrobnější popis funkcionality Aplikace iKlient je obsažen na Internetové stránce.
  2. Mobilní aplikace je mobilní aplikací pro operační systém Android dostupnou prostřednictvím služby Google Play, nebo pro operační systém iOS dostupnou prostřednictvím služby App Store, která umožňuje přístup do Aplikace iKlient. Podrobnější popis funkcionality Mobilní aplikace je obsažen v Google Play a App Store.
  3. Výlučně Poskytovatel vykonává autorská práva k Softwaru.
  4. Software, včetně jeho funkcionality, může být v průběhu účinnosti Smlouvy měněn, a to prostřednictvím jeho úprav, aktualizací či vylepšení. Poskytovatel má právo rozhodnout o provedení úprav, aktualizací či vylepšení Softwaru zcela podle svého uvážení a jen po dobu, po kterou to uzná za vhodné. Rozvoj funkcionality může mít za následek změnu funkcionality Softwaru.
  5. Před uzavřením Smlouvy jste povinen/povinna se se Softwarem a jeho funkcionalitami dostatečně seznámit a ověřit jejich vhodnost pro Vaše užití. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za vhodnost Softwaru nebo jeho jednotlivých funkcionalit k Vašemu užití.
 4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SOFTWARE
  1. K užívání Softwaru je nezbytné zřídit si Účet pro přístup do Softwaru. Zřídit Účet lze zaregistrováním na Internetové stránce nebo v Mobilní aplikaci prostřednictvím telefonního čísla, e-mailu a unikátního kódu, který Vám poskytne Váš lékař, s jehož informačním systémem se chcete v rámci Softwaru spárovat.
  2. Je Vaší povinností zajistit, že přístupové údaje k Účtu budou uchovávány v bezpečí a bude zajištěno jejich přiměřené utajení, včetně veškerého obsahu Účtu.
  3. Poskytovatel Vám poskytuje oprávnění k užití Softwaru (licenci), a to za účelem vyplývajícím ze Smlouvy a v souladu s určením Softwaru. Licence zahrnuje zejména právo zaregistrovat se do Softwaru, pravidelně se do Softwaru přihlašovat a odhlašovat se z něj a využívat funkcionalit, které Software obsahuje a které Vám byly zpřístupněny.
  4. Licence je poskytnuta jako nevýhradní, bezplatná, územně neomezená a dočasná, na dobu účinnosti Smlouvy, tj. do zániku závazků ze Smlouvy.
  5. Software nesmí být nijak upravován, měněn či doplňován. Software nesmí být jakýmkoliv způsobem rozmnožován, rozšiřován či sdělován veřejnosti.
  6. Nemáte právo poskytnout třetí osobě podlicenci k užívání Softwaru.
  7. Software nesmí být používán způsobem, který by mohl poškodit Software, nebo který by mohl ovlivnit užití Softwaru ze strany ostatních uživatelů. Software musí být užíván v souladu s relevantními právními předpisy.
  8. Nemáte právo na zdrojový či strojový kód k Softwaru ani s nimi nesmíte nijak nakládat a nesmíte činit žádné úkony směřující k získání zdrojového či strojového kódu Softwaru nebo jejich částí (např. prostřednictvím reverse engineering).
  9. Licence ve výše uvedeném rozsahu se vztahuje bez dalšího též na jakékoli úpravy, aktualizace či vylepšení Softwaru provedené Poskytovatelem.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Poskytovatel bude jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete v průběhu registrace do Softwaru a které Software automaticky získá z databáze lékaře, s jehož informačním systémem bude Váš účet spárován v průběhu registrace do Software, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jména a příjmení, bydliště, data narození, údaje o pojišťovně, e-mailové adresy a telefonního čísla, případně dalších osobních údajů vztahujících se k předmětu Smlouvy sdělených Poskytovateli z Vaší strany v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo jejím plněním. V souvislosti s Vaším užíváním Software Poskytovatel dále zpracovává tzv. logy, které mohou obsahovat údaje o Vámi používaném zařízení, IP adrese, operačním systému, nastavení zařízení, době používání Software apod.
  2. Vaše osobní údaje uvedené v odst. 5.1 Smlouvy budou zpracovávány dle článku 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem plnění Smlouvy, zejména za účelem vedení Vašeho Účtu. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi Vámi a Poskytovatelem a jedná se tedy o povinné poskytnutí osobních údajů (jinak by nebylo možné Smlouvu uzavřít a plnit). Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu účinnosti Smlouvy, tj. do zániku závazků ze Smlouvy.
  3. Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro účely oprávněného zájmu Poskytovatele (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) na ochranu jeho práv souvisejících se Smlouvou, jejím uzavíráním a plněním, zejména aby byl v případě potřeby schopen prokázat, jak a v jakém rozsahu byla Smlouva plněna. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a dále po dobu odpovídající relevantním promlčecím lhůtám, obvykle nejvýše po dobu dalších 11 let od zániku závazků ze Smlouvy. Běh této doby se staví, pokud u Poskytovatele či u orgánu veřejné moci uplatníte jakékoli právo související se Smlouvou, a to až do okamžiku nabytí právní moci věcného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o uplatněném právu. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4. Uzavřením této Smlouvy ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlasíte s tím, že jedním z Poskytovatelem zpracovávaných osobních údajů bude též Vaše rodné číslo. Zpracování rodného čísla není nezbytné k plnění Smlouvy a jedná se tedy o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány a uchovávány po dobu účinnosti Smlouvy, tj. do zániku závazků ze Smlouvy, a po dobu dalších 4 let od zániku závazků ze Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat na kontaktním e-mailu či telefonu, uvedených na Internetové stránce nebo v Mobilní aplikaci.
  5. Pokud využíváte Mobilní aplikaci a zároveň k tomu prostřednictvím nastavení Vašeho mobilního zařízení udělíte souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, budou některé údaje o mobilním zařízení, na kterém využíváte Mobilní aplikaci (např. typ mobilního zařízení, ID mobilního zařízení, IP adresa, operační systém a jedinečný identifikátor zařízení), zpracovávány za účelem notifikací přímo prostřednictvím Mobilní aplikace (například k připomenutí termínu návštěvy lékaře). Zpracování údajů za tímto účelem pro Poskytovatele zajišťuje společnost Google, jakožto jejich zpracovatel, a to prostřednictvím služby Google Analytics for Firebase (https://firebase.google.com/). Toto zpracování údajů je dobrovolné a Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím změny nastavení Vašeho mobilního zařízení. K úplnému využití všech funkcí Mobilní aplikace je však udělení souhlasu nezbytné. Uvedené údaje budou uchovávány a zpracovány po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, maximálně však do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.
  6. Vaše osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat sám, případně prostřednictvím společnosti Google za podmínek odst. 5.5 Smlouvy. Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny následujícím třetím osobám (příjemcům):
   1. lékařům či třetím osobám, s jejichž informačním systémem byl, na základě Vaší žádosti nebo v důsledku Vašeho potvrzení (souhlasu), spárován Váš Účet,
   2. Bance, pokud prostřednictvím Software požádáte o poskytnutí spotřebitelského úvěru,
   3. osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo
   4. dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (např. soud).
  7. Vaše osobní údaje nebudou předávané do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.
  8. Jako subjekt údajů máte veškerá práva dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a tedy
   1. právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy;
   2. právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
   3. právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   4. právo požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;
   5. právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil.
  9. Výše uvedená práva se uplatňují na adrese Poskytovatele uvedené v preambuli této Smlouvy, případně na kontaktním e-mailu či telefonu, uvedených na Internetové stránce.
  10. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte dále právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  11. V rámci Softwaru mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje:
   1. Osobní údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu vedené lékaři ve Vaší zdravotnické dokumentaci, a to za účelem snazší výměny informací mezi Vámi a lékaři. Takové zpracování osobních údajů však bude prováděno výhradně na Vaši žádost a s Vaším souhlasem dle článku 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a jedná se tedy o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Při zpracování těchto osobních údajů bude Poskytovatel vystupovat jako jejich zpracovatel, přičemž správcem těchto osobních údajů je lékař, který vede Vaši zdravotnickou dokumentaci.
   2. Osobní údaje potřebné k podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru prostřednictvím Softwaru dle čl. 7 Smlouvy, zejména následující údaje: výše a délka požadovaného úvěru, jméno a příjmení, pojišťovna, rodné číslo, pohlaví, místo narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, bydliště, číslo, datum platnosti a vydavatel občanského průkazu, státní příslušnost, výše a zdroj příjmů, měsíční výdaje a bližší informace o domácnosti. Takové zpracování osobních údajů však bude prováděno výhradně pokud se rozhodnete pro podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru prostřednictvím Softwaru, tedy na Vaši žádost a s Vaším souhlasem dle článku 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a jedná se tedy o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Při zpracování těchto osobních údajů bude Poskytovatel vystupovat jako jejich zpracovatel, přičemž správcem těchto osobních údajů je Banka.
 6. ODPOVĚDNOST
  1. Za jakýkoli způsob užití Softwaru a Účtu odpovídáte výlučně Vy, a to i v případech, kdy je Software užíván třetí osobou prostřednictvím Vašeho Účtu.
  2. Poskytovatel nezaručuje, že funkcionality Softwaru budou splňovat Vaše požadavky nebo že činnost Softwaru bude nepřerušovaná a bez vad a jiných nedostatků.
  3. Za vady Softwaru vzniklé v důsledku nezákonných či neoprávněných zásahů do Softwaru či užití Softwaru v rozporu se Smlouvou nebo dokumentací Softwaru ze strany Vaší nebo třetích osob nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.
  4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za funkčnost Vaší datové sítě, veřejné datové sítě, hardwarového vybavení, zálohování dat, stav Vašeho ostatního programového vybavení a za případné zásahy třetích osob do Vašeho ostatního programového vybavení.
  5. Poskytovatel neodpovídá za obsah údajů vložených, nahraných nebo distribuovaných v rámci Softwaru.
  6. Za žádných okolností není Poskytovatel odpovědný za jakoukoliv újmu, ať už přímou, nepřímou, zvláštní, nahodilou (včetně ale nikoliv výhradně ušlého zisku, ztracených dat nebo ztracených záloh), jež vznikne v důsledku užití či nemožnosti užít Softwaru, a to i tehdy, pokud byl Poskytovatel poučen o možnosti vzniku takové újmy, nebo za jakýkoliv nárok vznesený třetí stranou. Za žádných okolností nepřekročí souhrnná odpovědnost Poskytovatele za újmu vzniklou Vám nebo třetím osobám částku ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to bez ohledu na charakter daného nároku.
  7. Zjistíte-li jakoukoli vadu či jiný nedostatek Softwaru, prosíme, informujte o této Skutečnosti co nejdříve Poskytovatele.
 7. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
  1. Požádáte-li prostřednictvím Softwaru Banku o poskytnutí spotřebitelského úvěru za účelem hrazení lékařské péče a Banka Vám úvěr schválí, bude mezi Vámi a Bankou uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, a to za podmínek smluvených s Bankou. Poskytovatel nebude smluvní stranou takové smlouvy.
  2. Na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru Banka uhradí finanční prostředky přímo na účet Vašeho lékaře. O připsání finančních prostředků na účet Vašeho lékaře budete informováni prostřednictvím Softwaru tak, že Vám na Účet budou načteny tzv. kredity ve výši připsaných finančních prostředků. Tyto kredity nepředstavují elektronické peníze ani žádnou jinou virtuální měnu, ale slouží Vám pouze pro informaci a přehled o tom, zda byly finanční prostředky z úvěru již připsány na účet Vašeho lékaře.
  3. Požádáte-li prostřednictvím Softwaru Banku o poskytnutí spotřebitelského úvěru za účelem hrazení lékařské péče, Poskytovatel v žádném případě neponese žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým úvěrem, zejména nebude odpovídat za to, zda Vám úvěr bude poskytnut, v jaké výši Vám bude úvěr poskytnut, zda a jakým způsobem bude úvěr čerpán a jakým způsobem bude úvěr splácen.
 8. UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Jste oprávněn/a Smlouvu kdykoli bez udání důvodu vypovědět tak, že zrušíte svůj Účet přímo v rozhraní Softwaru, nebo zašlete Poskytovateli žádost o zrušení Účtu. Smlouva zanikne k okamžiku potvrzení o zrušení Účtu ze strany Poskytovatele.
  2. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu kdykoli bez udání důvodu vypovědět tak, že zruší Váš Účet. Lze-li to na Poskytovateli s ohledem na okolnosti spravedlivě požadovat, bude Vás o výpovědi Smlouvy s dostatečným předstihem informovat.
  3. V případě ukončení účinnosti Smlouvy výpovědí, odstoupením nebo z jakéhokoli jiného důvodu zaniká zejména Vaše oprávnění k užívání Softwaru. Využíváte-li Mobilní aplikace, jste v takovém případě povinna/povinen Mobilní aplikaci bez zbytečného odkladu odinstalovat z Vašich zařízení. Naopak ukončení účinnosti Smlouvy nemá dopad na ustanovení o limitaci odpovědnosti dle čl. 6 a odst. 7.3 Smlouvy, ochranu informací dle čl. 12.1 Smlouvy a na další ustanovení či jejich části, z jejichž povahy plyne, že nemají být skončením účinnosti Smlouvy dotčena
 9. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ
  1. Nejste oprávněn/a postoupit pohledávky, které Vám vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou bez našeho předchozího písemného souhlasu.
  2. Nejste oprávněn/a postoupit, převést, zastavit či jinak zcizit nebo zatížit svá práva nebo povinnosti, které Vám vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ani Smlouvu samotnou, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 10. ROZHODNÉ PRÁVO
  1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky.
 11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu za následujících podmínek:
   1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
   2. K zahájení mimosoudního řešení sporů jste oprávněn/a až poté, kdy se Vám nepodaří spor vyřešit přímo s poskytovatelem. Tuto skutečnost musíte České obchodní inspekci prokázat.
   3. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze u České obchodní inspekce podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatníte u Poskytovatele své právo, které je předmětem sporu.
   4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje.
   5. Od zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu neběží promlčecí lhůty.
   6. Výše uvedeným postupem není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým nárokem na soud. K rozhodování sporů plynoucích ze Smlouvy je oprávněn soud příslušný v souladu s právními předpisy České republiky.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Všechny informace, které jsou součástí obchodního tajemství Poskytovatele, zejména principy, metody a postupy, na kterých je založen Software (včetně zdrojového a strojového kódu) či ostatní know-how Poskytovatele, jsou důvěrnými informacemi. Ohledně veškerých důvěrných informací musíte zachovávat mlčenlivost a nesmíte je bez našeho písemného souhlasu využít pro sebe nebo třetí osoby způsobem, který by byl v rozporu s účelem Softwaru nebo způsobem, jenž by byl v rozporu se zájmy Poskytovatele. Zároveň musíte zajistit, že povinnosti dle tohoto odstavce budou dodržovány také ze strany třetích osob, kterým umožníte přístup k důvěrným informacím či Softwaru.
  2. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě nebo některé z jejích částí ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže Smlouva stanoví jinak.
  3. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost, neúčinnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit platným, účinným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného, neúčinného či nevynutitelného ustanovení.